Strona Główna

Klauzula informacyjna dla klientów

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie z siedzibą w Oleśnie ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno.
 2. W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą komunikacji elektronicznej za pomocą adresu:, psse.olesno@pis.gov.pl lub osobiście w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych Pana/Pani interesów, lub innej osoby fizycznej;
 1. Dane nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Pani/Pana prawo do:
 • informacji czy przechowywane są Pana/Pani dane osobowe;
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania/uzupełnienia przechowywanych danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych;
 • wycofania zgody w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

Sposób postępowania w różnych sytuacjach pogodowych


Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do rodziców i opiekunów

pneumokoki

Wsparcie akcji MZ pneumokoki 2018


 Serwis Kąpieliskowy


 

Oferta w zakresie badań laboratorium WSSE w Opolu


Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego


Ankieta zadowolenia klienta

Wypełnioną ankietę można pozostawić w sekretariacie, wysłać pocztą elektroniczną bądź wysłać pocztą tradycyjną. Za wypełnienie ankiety dziękujemy!

Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo maja problemy z komunikowaniem się

wzór zgłoszenia


Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Oleśnie prowadzi badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, w następujących terminach:

Kalendarz pobierania próbek na nosicielstwo w 2018 roku

Koszt badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella wynosi 90 zł.

 


DOPALACZE

https://wsseopole.pis.gov.pl/?dep=86

http://www.dopalaczeinfo.pl/

http://www.narkomania.gov.pl/portal


 

Lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych zamieszkałych na terenie województwa opolskiego


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *