Kontakt

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
skargi i wnioski


Klauzula informacyjna dla klientów

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie z siedzibą w Oleśnie ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno.
 2. W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Wojciech Grzebiela) drogą komunikacji elektronicznej za pomocą adresu:, psse.olesno@pis.gov.pl lub osobiście w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych Pana/Pani interesów, lub innej osoby fizycznej;
 1. Dane nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Pani/Pana prawo do:
 • informacji czy przechowywane są Pana/Pani dane osobowe;
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania/uzupełnienia przechowywanych danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych;
 • wycofania zgody w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

TELEFONY STACJONARNE Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Oleśnie

34 3582684
34 3582673
34 3504083

TELEFON ALARMOWY Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Oleśnie

693 628 983

Telefon alarmowy (całodobowy). Pod ten numer telefonu prosimy dzwonić poza godzinami pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym!

W sprawie skarg i wniosków
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Oleśnie przyjmuje interesantów

w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00 do 14.30, w piątki od 7.00 do 15.30