Higiena Żywności i Żywienia

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego – Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018


Rolniczy Handel Detaliczny

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego


INFORMACJA DLA PLANTATORÓW I PUNKTÓW SKUPU OWOCÓW I WARZYW

„Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalna i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oferujące produkty tradycyjne”

OSTRZEŻENIA PUBLICZNE DOTYCZĄCE ŻYWNOŚCI
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA ORAZ MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

BEZPIECZNE GRZYBOBRANIE

Bezpieczne grzybobranie

Zatrucia pokarmowe

Informacje o pałeczkach Salmonella

Zasady prawidłowego żywienia
zgodnie z wytycznymi

Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie

Zasady prawidłowego żywienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2007 Nr 106 poz. 730) – KLIKNIJ

ZALACZNIK nr 1- WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU

ZALACZNIK nr 2 – ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I WPIS DO REJESTRU

  ZALACZNIK nr 3 – DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE

  ZALACZNIK nr 4 – WYKREŚLENIE ZAKŁADU Z REJESTRU

ZALACZNIK nr 5

Kluczowe obowiązki przedsiębiorców żywnościowych i paszowych – KLIKNIJ

Śledzenie produktów (ang. traceability) – KLIKNIJ

Rejestracja i zatwierdzanie zakładów żywnościowo-żywieniowych KLIKNIJ