Higiena Komunalna

Legioneloza – informacja dla osób podróżujących


Ocena jakości wody

             Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody z dnia 13.09.2019r. nr 405/W/N/OK/19, pobranej z ujęcia „7 źródeł” w Oleśnie dnia 09.09.2019r. (nr protokołu HK.4461.2.2019.KW), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Oleśnie stwierdza, że jakość wody  w  zakresie  parametrów  zbadanych bakteriologicznie i chemicznie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia.


 Ocena obszarowa jakości wody

Praszka

Olesno

Gorzów

Dobrodzień

Rudniki

Radłów

Zębowice


Wytyczne w sprawie warunków sanitarno – higienicznych na pływalniach


INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie  dotycząca

badań wody

W Oddziale Laboratoryjnym w Kluczborku wykonywane są badania:

– fizykochemiczne wody wodociągowej, wody ze studni przydomowych

– mikrobiologiczne wody wodociągowej, wody ze studni przydomowych, wody z pływalni


Cennik badań wykonywanych przez Laboratorium Badań Wody w Opolu

Lp.   Badania   Cena netto (zł)  

 

VAT 23% (zł)   Cena brutto (zł)
    BADANIE WODY            
    WODA WODOCIĄGOWA            
1.   Bakteriologia – podstawowa   101,94   23,45   125,39
2.   Fizyko-chemia – podstawowa   202,60   46,60   249,20
3.   Analiza podstawowa (1+2)   304,54   70,04   374,58
4.   Monitoring kontrolny – grupa A   148,88   34,24   183,12
5.   Bakteriologia grupa A   103,91   23,90   127,81
6.   Bakteriologia rozszerzona   118,16   27,18   145,34
7.   Fizyko-chemia – podstawowa         (bez twardości i chlorków)  

 

178,87   41,14   220,01
    WODA ZE STUDNI PRZYDOMOWYCH            
8.   Bakteriologia podstawowa   101,94   23,45   125,39
9.   Fizyko-chemia – podstawowa   177,41   40,80   218,21
10.   Analiza podstawowa (8+9)   279,35   64,25   343,60
11.   Bakteriologia rozszerzona   118,16   27,18   145,34
    PŁYWALNIE KRYTE            
12.   Badanie bakteriologiczne                bez gronkowców  

 

79,47   18,28   97,75
13.   Badanie bakteriologiczne                    z gronkowcami  

 

124,55   28,65   153,20
    PŁYWALNIE ODKRYTE          
14.   Badanie bakteriologiczne                bez gronkowców  

 

63,24   14,55   77,79
15.   Badanie bakteriologiczne

z gronkowcami

  108,33   24,92   133,25
16.   Woda z kąpieliska   140,08   32,22   172,30

PPIS w Oleśnie informuje ponadto, iż istnieje możliwość zlecenia tutejszej Stacji pobrania i dostarczenia do laboratorium próbek wody na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Dodatkowa opłata za pobranie jednej próbki wynosi 50 zł.


INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o jakości wody pitnej na terenie powiatu oleskiego w III kwartale 2019r.

Na terenie powiatu oleskiego w III kwartale 2019r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez tut. Stację Sanitarno-Epidemiologiczną została przebadana woda w następujących wodociągach sieciowych: Rudniki, Biskupice, Dobrodzień, Olesno, Goła, Uszyce, Kowale, Gorzów, Strojec oraz w wodociągu lokalnym w Kucobach, przy Ośrodku Wypoczynkowym ZHP. Informacje dotyczące jakości wody z w/w wodociągów sieciowych i wodociągu lokalnego oparte są na sprawozdaniach z badań wody pobranej
z punktów usytuowanych w wyznaczonych miejscach tj. miejscach czerpania wody przez konsumentów. Próbki były pobierane zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem na 2019 rok.

Z wodociągów sieciowych oraz wodociągu lokalnego pobrano łącznie:

  • 30 próbek wody do badań mikrobiologicznych,
  • 15 próbek wody do badań fizyko-chemicznych.

Ponadto przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne prowadziły własną wewnętrzną kontrolę jakości wody. Próbki były pobrane na ujęciach wodociągowych (Kowale, Dobrodzień, Hadasiki, Olesno) ze studni głębinowych, na stacjach uzdatniania wody oraz z punktów usytuowanych na sieciach wodociągowych u konsumentów. Sprawozdania z tych badań były przesyłane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie w celu oceny pod kątem przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Analizując sprawozdania z badań wody z w/w wodociągów, w zakresie parametrów oznaczonych mikrobiologicznie i fizykochemicznie pod względem wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, stwierdził  przydatność wody do spożycia przez ludzi we wszystkich wyżej przebadanych wodociągach. Jednorazowo niski poziom pH odnotowano w wodzie z wodociągu lokalnego ZHP w Kucobach. Szybko podjęte działania naprawcze wyeliminowały nieprawidłowości, co zostało potwierdzone badaniami wody.

Analizy mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne wchodzące w zakres monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonywane są w akredytowanych laboratoriach.

Należy pamiętać, że tylko konsumpcja wody wodociągowej produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności, będącej pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz producentów wody, daje gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego w odróżnieniu od spożywania wody z przypadkowych źródeł, bądź ujęć prywatnych nie kontrolowanych przez służby sanitarne.


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie na temat pływalni powiatu oleskiego.

  Na terenie powiatu oleskiego pod nadzorem stacji znajdują się 3 pływalnie kryte, czynne przez cały rok:

  • pływalnia kryta „Delfin” Dobrodzień,
  • pływalnia kryta  Praszka
  • pływalnia kryta „Oleska Laguna”

Pływalnia kryta „Delfin” w Dobrodzieniu – Basen napełniany wodą z wodociągu sieciowego w Dobrodzieniu. Woda uzdatniana na ziemi okrzemkowej, do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Pływalnia kryta w Praszce – Basen napełniany wodą z wodociągu sieciowego w Praszce. Uzdatnianie wody odbywa się za pomocą filtrów żwirowych, a dezynfekcja  podchlorynem  sodu.

Pływalnia kryta „Oleska Laguna” – Basen napełniany wodą z wodociągu sieciowego z Olesna. Uzdatnianie wody odbywa się za pomocą filtrów piaskowych, a dezynfekcja podchlorynem sodu.

Jakość wody w pływalniach sprawdzana jest w każdym miesiącu.