Higiena Dzieci i Młodzieży

 


Instrukcja GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych
dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Stanowisko GIS w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu

Stanowisko GIS w sprawie tornistrów

 

Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 roku (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1408 z późń. zm) wprowadza zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r, które wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 , w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, a w szczególności:

 • 8.1 który brzmi:

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zapewnia się  ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, i pkt 2 Urządzenia sanitarno-higieniczne są utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej,

W Rozporządzeniu  z dnia 22 lipca 2011r Nr 161 poz 968

 • 18.1otrzymuje brzmienie :

 Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym  terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:

1)      dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki lub

2)      organizacji zajęć w szkole lub placówce

  –  w  związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

2.Dyrektor,za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

 1) temperatura  zewnętrzna mierzona o godzinie 21 w dwóch kolejnych dniach

    poprzedzających  zawieszenie zajęć wynosi – 15° C lub jest  niższa;

 2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów”

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży prezentuje „Poradnik do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej”

„Poradnik do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej”

Informacja dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy

 Informacja Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie, zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.


Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku(kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp..

 • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
 •  posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów
 • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
 • mycie skóry głowy  i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
 • wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
 •  po powrocie do domu systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp..

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

 

Działania placówki nauczania i wychowania;

 • przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,
 • w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,
 • w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną,
 •  pielęgniarka informuje dyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych,
 • w miarę potrzeby dyrekcja szkoły/placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej dzieci, rodziców, opiekunów,
 •  w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjalno-ekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej