Nadzór Zapobiegawczy

Dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych

Przedkładając Druk zawiadomienia o zakończeniu budowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu należy dołączyć do niego:

 1. kserokopię Decyzji pozwolenia na budowę, ewentualnych decyzji zmian,
 2. kserokopię Oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy, wykonaniu jej zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami
  i Polskimi Normami, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku budowy, ewentualnych zmianach w stosunku do rozwiązań projektu.

Lista rzeczoznawców

Lista rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania”

Podstawowe akty prawne wykorzystywane na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1261),
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r, Nr 36 poz. 203),
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 71),
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332, z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2015r poz. 1422),
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 149),

Czynności wykonywane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlegają opłacie. Obowiązek opłaty nakładany jest w formie decyzji administracyjnej, wydawanej po wykonaniu czynności.

Opłacie nie podlegają czynności związane z wydawaniem opinii sanitarnych w ramach postępowań dotyczących:

 • strategicznej oceny oddziaływania (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania),
 • oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.